jaszczurka

33 teksty – auto­rem jest jaszczur­ka.

Po­wie­działabym, że ko­biety (wer­sja hard: ba­by) są głupie w swoim wy­myśla­niu i doszu­kiwa­niu się dziury w całym.

Ale..

Ale nie po­wiem, bo dlacze­go mam szuf­ladko­wać wszystkie.
Zaszuf­ladku­je siebie, tam gdzie niez­ro­zumienie siebie do­sięga szczytu. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 maja 2011, 12:30

'Słon­ko my so­bie stworzy­my swo­je, lep­sze wspomnienia'.

Dzięku­je za te słowa. Uwielbiam. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 grudnia 2010, 00:45

Nie lu­bi się za coś, lu­bi się po­mimo wszystko.
Nie lu­bi się wszys­tkich tyl­ko za to, że są,
dla­tego ja lu­bię Cię, że jes­teś ta­ki ja­ki jesteś.
I lu­bię Cię za lu­bienie te­go, co ja lu­bię. :) 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 grudnia 2010, 10:43

Brak we mnie tej sil­nej woli.
Tej sil­nej wo­li, żeby trzy­mać się od Ciebie z daleka.
Ry­zyku­jemy wiele.
Ry­zyku­jemy naszą przyjaźń.
Ry­zyku­jemy, że jeśli się nie uda to będziemy w kiep­skiej sy­tuac­ji, zmusze­ni do swo­jej obecności.
Brak mi sil­nej wo­li, która by mnie zmu­siła do słucha­nia głosu rozsądku.
Nies­te­ty.
Możemy dużo wyg­rać i dużo stracić. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 listopada 2010, 01:08

Uwiel­białam naszą przyjaźń.
Dlacze­go mu­siałeś ją zniszczyć za­kochując się we mnie? 

myśl
zebrała 23 fiszki • 29 listopada 2010, 13:57

Ważniej­sze jest zro­zumienie? Umiejętność do­gada­nia się, poczu­cie bez­pie­czeństwa czy.. po­ciąga­nie fizyczne? 

myśl
zebrała 19 fiszek • 31 października 2010, 14:08

On zniszczył mnie, ja niszczę Ciebie.
Nie tak miało być.

Tym gorzej bo­li, że Ty o tym wiesz i godzisz się na to, ak­ceptu­jesz mnie mi­mo te­go ja­ka jestem.

Przep­raszam - a i tak to słowo to za mało. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 października 2010, 13:22

Myślałam, że nie będę za Tobą tęsknić.
Myślałam, że od­ległość wszys­tko popsuje.

Tęsknie bar­dzo, aż boli.
Zro­zumiałam jak bar­dzo jes­teś mi bliski.

Pa­miętam o tym, że chcesz dla mnie rzu­cić wszys­tko i być blisko.
Dziękuję.

Wytrwamy. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 października 2010, 18:54

Życie nie jest skom­pli­kowa­ne, tak na prawdę my sa­mi so­bie je komplikujemy.
Lecz z dru­giej stro­ny czy dzięki te­mu nie jest ono bar­dziej interesujące? 

myśl
zebrała 20 fiszek • 13 września 2010, 16:51

Da się Ciebie zaczarować?
Ku­pić na Ciebie ja­kieś spec­jalnie ziółka?

Ta­kie, które spra­wią, że jak Cię poz­nam jeszcze le­piej spra­wią, że będziesz ta­ki jak mi się te­raz wy­daje, że jesteś.

No, bo jak mogę to inaczej ok­reślić, po tak krótkiej zna­jomość. Człowieka prze­cież poz­na­je się latami.

To, co z ty­mi ziółkami?
Ce­na nie gra roli. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 września 2010, 21:46
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

jaszczurka

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność